Városi kisiskolák részprogram

Az Iskolák veszélyben programból – a célcsoportok behatárolására vonatkozó eredeti kritériumainknak megfelelően – korábban kimaradtak azok a települések, ahol több
intézményben is zajlott magyar oktatás, azt feltételezve, hogy egy magyar iskola vagy tagozat megszűnése esetén a diákoknak volna lehetőségük anyanyelven továbbtanulni a
fennmaradó intézmény(ek)ben. Ez a feltételezésünk a kisebb települések esetében minden bizonnyal megállja a helyét, azonban a terepmunka során szerzett tapasztalataink
arra világítottak rá, hogy (nagyobb) városokban egy-egy magyar iskola vagy tagozat megszűnése jelentősen hozzájárulhat a tannyelvváltás jelenségének fokozódásához,
fennáll a veszélye, hogy a gyerekek – elsősorban anyagi vagy kényelmi okokból – inkább a lakhelyükhöz közelebb eső román tannyelvű iskolába kerülnek, mint egy távolabbi
magyar (tagozatos) iskolába. Ezt figyelembe véve, valamint a projektet támogató
Bethlen Gábor Alap Zrt. részéről megfogalmazódó igényt szem előtt tartva, 2014-ben a projekt
célcsoportjának kibővítése mellett döntöttünk: vizsgálatunkat az ún. városi kisiskolákra is kiterjesztettük.

A projektbe bekerült célhelyszínek listáját azokkal az erdélyi városokkal bővítettük ki, amelyek megfeleltek a következő két kritériumnak:
•        a magyar lakosság aránya a legutóbbi, 2011-es népszámlálás hivatalos adatai szerint 50 százalék alatt van;
•        a városban – nem véve figyelembe a városhoz közigazgatásilag hozzácsatolt településeket – a 2013/2014-es tanévben legalább két iskolában van magyar tannyelvű
elemi és/vagy általános iskolai oktatás.
A fenti kritériumoknak megfelelően összesen 12 erdélyi város került be az elemzésbe: Arad, Brassó, Kolozsvár, Marosludas, Marosvásárhely, Nagybánya, Nagyvárad,
Négyfalu, Segesvár, Szatmárnémeti, Szászrégen és Zilah. Ezekben a városokban – és a közigazgatási szempontból hozzájuk tartozó falvakban – a 2013/2014-es tanévben
összesen 90 olyan iskola működött, ahol magyar tannyelvű elemi és/vagy általános iskolai oktatás is zajlik. A szóban forgó iskolák/tagozatok közül azokat soroltuk a városi
kisiskola kategóriába, amelyek eleget tettek a következő kritériumoknak:
•        a magyar elemi és általános iskolai tagozat létszáma 245 fő alatti, ami az oktatási törvény által meghatározott maximális osztálylétszámok mellett (elemiben 25 fő, felső
tagozaton 30 fő) egy kilenc évfolyamos iskola elvárt létszáma lehetne;
•        az osztályok száma egy-egy évfolyamon nem vagy csak ritkán haladja meg az egyet, esetleg összevont osztályok, vagy teljes kimaradó évfolyamok is előfordulnak;
továbbá nem tartoztak az alábbi kategóriák egyikébe sem:
•        A fogyatékkal élőket oktató speciális, ún. ’inkluzív’ iskolák, amelyek nem a normál rendszerű oktatásban tanítanak, és speciális igényeket elégítenek ki az oktatási
rendszeren belül. (Ide sorolható iskolák száma: 6).
•        Ún. „vokacionális” vagy „hivatási profilú” iskolák (a mi esetünkben a művészeti- és sportiskolák), amelyek szintén speciális igényeket elégítenek ki, továbbá rájuk nem
érvényes a hagyományos értelemben vett beiskolázás, ugyanis nincs beiskolázási körzetük, akárhonnan felvehetnek gyermeket, akiknek a speciális képességeket igazoló
vizsgát is kell tenniük. (Ide sorolható iskolák száma: 5).
•        Városközponti, erős középiskolai tagozattal rendelkező iskolák. Ezek többsége egyházi iskola, fennmaradó része nagy hagyománnyal bíró középiskola, amelyek
általában a rendszerváltást követően – sőt akár az elmúlt egy évtizedben – indítottak alsóbb szintű osztályokat a meglévő középiskolai osztályaik mellé. (Ide sorolható iskolák
száma: 10).
•        Magánoktatási intézmények, amelyek finanszírozásukat tekintve eltérnek az állami fenntartású iskoláktól. (Ide sorolható iskolák száma: 3).
•        A közigazgatási szempontból a városokhoz tartozó, de valamikor önálló településként funkcionáló, falusi jellegű településrészeken működő iskolák, amelyek nem
illeszkednek szervesen a városi oktatási hálózatba. (Ide sorolható iskolák száma: 2).
A szűkítés után 42 városi kisiskola maradt a projektben. Ezek közül 39-be jutottunk el és készítettünk róluk adatlapot.


Az adatlapok az
iskolai adatlapok menűpontra kattintva érhetőek el.


Köszönjük a BGA Zrt. támogatását!